Tab Title: 
Language Assistance
Tab Body: 

Attention: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-730-1241 (TTY: 1-800-735-2962).

 

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  

Llame al 1-877-730-1241 (TTY: 1-888-825-2448).

 

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-730-1241

 

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  

Gọi số 1-877-730-1241.

 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 있습니다.  

1-877-730-1241번으로 전화해 주십시오.

 

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-877-730-1241.

 

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-877-730-1241

 (رقم هاتف الصم والبكم

 

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    

Hu rau 1-877-730-1241.

 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-877-730-1241.

 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-877-730-1241.

 

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-877-730-1241.

 

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-877-730-1241

 

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-877-730-1241.

 

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-877-730-1241 

 पर कॉल करें।

 

ໂປດ​ຊາບ: ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ ລາວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ, ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ, ແມ່ນມີ​ພ້ອມໃຫ້​ທ່ານ. ໂທ​ຣ 1-877-730-1241.

 

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-877-730-1241

まで、お電話にてご連絡ください。